Главная » Жалобы

Образец жалобы на действие банка

Обращение в банк

Приватная информация

Данная информация может быть доступна только сотрудникам банка или сотрудникам аппарата финансового омбудсмена. Она никогда не будет опубликована в публичном доступе.

Жалоба на банк - лучший способ внесудебного разрешения споров. С помощью этой формы жалоба на банк может быть опубликована на сайте АРБ.

Обращаем Ваше внимание на то, что Ваша жалоба будет опубликована на сайте АРБ в публичном доступе. Комментарии по Вашей жалобе смогут дать независимые эксперты, а также сам банк, действия которого Вы хотите обжаловать. Это поможет наиболее быстрому и полному рассмотрению Вашей жалобы.

Если у вас возникли претензии к банку, не ждите - недобросовестные действия банка не должны оставаться без внимания.

Жалоба в Центробанк

Клиенты банков зачастую жалуются в регулирующие органы, если недовольны сотрудничеством с конкретной кредитной организацией. Нередко они пытаются найти понимание в Банке России. направляя туда письма и жалобы. Повод для обращения к регулятору может быть любым. Например, зачастую клиенты не согласны с высокими комиссиями по займам, в том числе за ведение или обслуживание кредитного счета, с размером начисленных банком штрафов и неустоек. Также часто пользователи банковских услуг жалуются на высокие ставки по кредитам и на низкие - по вкладам. Кроме того, в ЦБ называют такие поводы обращения граждан, как отказ в выдаче кредита, несанкционированное снятие денежных средств со счета, сбои в работе банкоматов.

Образец жалобы на банк в НБУ №2 (при отказе банка вернуть депозит)

Jusik2006 16 декабря 2013, 22:31

без оценки

С К А Р Г А

На незаконні дії працівниками (повна назва банку), що знаходиться за адресою (адреса банку, відділення), на чолі з начальником (директором) (назва банку, відділення) (ПІБ начальника (директора) банку, відділення)

З ( дата укладення договору) я, (Ваше ПІБ), є клієнтом (повна назва банку, відділення), про що маю договір № _____від __________ р.

Відповідно до цього договору мені у ( повна назва банку, відділення) було відкритий так званий вкладний (депозитний) рахунок у (назва валюти).

Згідно договору Банк зобов’язується виплатити суму вкладу та проценти в кінці терміну дії вкладу. Строк дії вкладу закінчився _____________________ року, але прийшовши в (повна назва банку, відділення) отримати їх я не зміг. Начальник (директор) (ПІБ начальника, директора) у усній формі відмовив (ла) мені в поверненні вкладу и виплаті процентів у термін, встановлений даним договором.

На моє звернення на видачу мого вкладу мною була отримана відповідь згідно якої, ______________________________________________________________________.

Таким чином, виходячи з чинного законодавства України і договірних умов Договору, спираючись на статті Цивільного кодексу за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором (стаття 1058 ЦК України).

Відповідно до статті 1060 ЦК України за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором.

При цьому, статтею 1066 ЦК України передбачено, що банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами (частина 2). Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд (частина 3).

Крім того, статтею 1074 ЦК України обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.

а також на статті Кримінального Кодексу України:

Вважаю, що працівники банку на чолі з начальником( директором) (повна назва банку, відділення) ( ПІБ начальника, директора): — грубо порушують чинне законодавство, незаконно відмовляють мені у видачі моїх грошових коштів, — займаються шахрайством, нахабно обманюють мене, спотворюють реальну інформацію, — скоюють службовий та кримінальний злочини, перевищують свої службові повноваження, незаконно заморозивши мої гроші на депозитних рахівницях банку або привласнивши їх, — порушують мої права користуватися моїми грошима.

Статтею 4 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, що діють відповідно до положень цього Закону.

Крім того, відповідно до статті 8 Закону України «Про Національний банк України» здійснює банківське регулювання та нагляд за діяльністю банків.

ПРОШУ:

1. Забезпечити реалізацію законності і відновити мої порушені права.

2. Зобов'язати ( повна назва банку, відділення) виплатити мої грошові кошти: з рахунку № ________________ у сумі __________________(назва валюти) ( сума пропис’ю ), а також проценти, нараховані за договором № ____________ від _____________________р.

Додатки (ксерокопії):

1. Договір № ______________ від ________________р

2. Квитанція №_________________ від ______________р

3. Заява від ________________ про відмову від автоматичного подовження строку депозиту.

Жалоба на действия банков и иных кредитных организаций

Часто обращаясь в банк или иную кредитную организацию, граждане не обращают внимания на дополнительные услуги и условия, которые им навязывают, только потому, что необходимо получить кредит или ссуду, а в случае того, если граждане откажутся от навязываемых банком услуг, им просто напросто откажут в предоставлении кредита. Банки это прекрасно понимают и успешно этим пользуются на протяжении многих лет. И все это происходит только из-за гражданского бездействия, страха или просто лени.

Однако на незаконные действия банков и иных кредитных организаций также можно жаловаться. Основными инстанциями, способными вам помочь, являются: Роспотребнадзор РФ (если банк пытается изменить условия договора, не желает судиться по месту вашего жительства, банк повышает процентную ставку и т.д.) ФАС - Федеральная антимонопольная служба (в случае, если вам навязывают определенную страховую компанию для оформления страховки, реклама банка не соответствует действительности и т.п.) Центробанк РФ (если банком нарушаются какие-либо правила, или представлена, или не представлена вовсе необходимая вам информация по услугам банка). Если же вы столкнулись с коллекторами и уверены в своей правоте, незамедлительно обращайтесь в полицию и прокуратуру, ни в коем случае не поддавайтесь словесным угрозам, так как чаще всего, если вы действительно правы, коллекторы используют психологическое давление.

Жалоба на банк готовится так же, как и любая другая жалоба. Как написать жалобу на банк вы можете узнать, перейдя по этой ссылке.

Всегда сохраняйте все документы, чеки, квитанции и иную переписку с банком на случай, если в будущем возникнут какие-либо спорные вопросы, чтобы на руках у вас были доказательства. Поверьте, у банка все необходимые им документы будут на руках.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими статьями:

Образец жалобы на действия банка

Заявитель обратилась в организацию с для заключения кредитного договора на неотложные нужды. Заявителем был взят кредит на определенную сумму. В эту сумму входит сумма страховки, о которой заявителя не оповестили. Заявитель считает, ее мои права нарушены, т.к. ей сообщили недостоверную информацию о предоставленном кредите, условиях его приобретения, в том числе при предоставлении кредита, а именно размере кредита, его полной суммы, подлежащей выплате. Заявитель просит проверить законность действий организации. При выявлении нарушений принять меры в соответствии с законом.

Председателю Центрального Банка

Российской Федерации

Город ___________________________

от ___________________________

Зарег: ______________________________________

Прож: ______________________________________

ЖАЛОБА

Я, _______________________ обратилась в КБ _____________ (ООО) для заключения кредитного договора на неотложные нужды. Мной был взят кредит на сумму ______ рублей под __% на __ года.

Однако согласно п.2.Договора основным условием Кредитного Договора № ___________.Общая сумму кредита составляет ________ рублей, сроком на ___ месяцев № счета ___________________.Тарифный план ___ %.Процентов годовых ______.

В вышеуказанную сумму входит сумма страховки, о которой меня не оповестили.

Я считаю, что мои права нарушены, т.к. мне сообщили недостоверную информацию о предоставленном кредите, условиях его приобретения, в том числе при предоставлении кредита, а именно размере кредита, его полной суммы, подлежащей выплате.

Тем самым все условия кредитного договора были ранее согласованы, я не читая подписала договор.

________________ года я поехала в Банк с требованием по изменению условий данного Договора, на что Банк мне ответил отказом, мотивируя тем, что оснований для изменения договора не имеется.

Я считаю, что оспариваемые сделки были совершены под влиянием обмана со стороны кредитора и должны быть признаны судом недействительными, т.к. они скрыли от него и не предоставили информацию о кредите.

Согласно ст.166 ГК РФ

1. Сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

2. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в настоящем Кодексе.

Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе.

Согласно ст.167 ГК РФ Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

2. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

3. Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время.

Согласно ст.179 ГК РФ

1. Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

2. Если сделка признана недействительной по одному из оснований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, то потерпевшему возвращается другой стороной все полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре возмещается его стоимость в деньгах.

Имущество, полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в возмещение переданного другой стороне, обращается в доход Российской Федерации. При невозможности передать имущество в доход государства в натуре взыскивается его стоимость в деньгах. Кроме того, потерпевшему возмещается другой стороной причиненный ему реальный ущерб.

В соответствии с требованиями ст.10 Закона РФ О защите прав потребителей от 07 февраля 1992 года информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при предоставлении кредита размер кредита, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график погашения этой суммы.

Согласно ст.ст.420,421,424,425 ГК РФ, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами.

Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.

Согласно ст.29 ФЗ О банках и банковской деятельности процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения, в том числе определение величины процентной ставки по кредиту в зависимости от изменения условий, предусмотренных в кредитном договоре, процентные ставки по вкладам (депозитам) и комиссионное вознаграждение по операциям устанавливаются кредитной организацией по соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Кредитная организация не имеет права в одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения, процентные ставки по вкладам (депозитам), комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами - индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом или договором с клиентом. По кредитному договору, заключенному с заемщиком-гражданином, кредитная организация не может в одностороннем порядке сократить срок действия этого договора, увеличить размер процентов и (или) изменить порядок их определения, увеличить или установить комиссионное вознаграждение по операциям, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

Согласно ст.333 ГК РФ Начало формыесли подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 166,167,179,333,420,421,424,425 ГК РФ, ст.10 Закона О защите прав потребителей, ст.29 ФЗ О банках и банковской деятельности

ПРОШУ:

1.Рассмотреть мое заявление в установленном порядке.

2.Проверить законность действий банка КБ _______________ (ООО)

3.При выявлении нарушений принять меры в соответствии с законом.

О результатах рассмотрения заявления уведомить меня в письменной форме в установленный законом срок.

Ответ на данное заявление прошу выслать по месту жительства заемщика, а именно __________________

Приложение:

1.Копия договора кредитования

Источники:
arb.ru, www.banki.ru, minfin.com.ua, legolex.ru, peopleandlaw.ru

Следующие бланки:


16 апреля 2024 года
Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтвержденияПопулярные статьи:

 • Образец доверенность на инвалидность (просм 1)
 • Образец письмо любимому солдату в армию (просм 1)
 • Образец характеристики умственно отсталого (просм 1)
 • Заявление носителя русского языка образец заполнения (просм 1)
 • Как написать письмо о помощи образец (просм 1)

 • Последние материалы:

 • Образец апелляционной жалобы ненадлежащее уведомление
 • Образец апелляционной жалобы на постановление
 • Образец дополнительной апелляционной жалобы
 • Образец кассационной жалобы в президиум областного суда
 • Образец жалобы на действия должностного лица