Главная » Решения

Рассрочка исполнения решения суда образец

Сергей Мартынов: «Ну что с того, что я там был!»

Образец заявления о рассрочке исполнения решения Арбитражного суда Кировской области

В Арбитражный суд Кировской области

610017, г.Киров, ул.К.Либкнехта,102

Должник: ___________________________

________________________

(наименование организации,

Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя)

Взыскатель: ___________________________

(наименование организации,

Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о рассрочке исполнения решения

Арбитражного суда Кировской области по делу № _______________________

__________ ___ г. Арбитражным судом Кировской области вынесено решение о взыскании с _____________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. ответчика) в пользу ____________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. истца)

суммы __________________.

В связи с тяжелым материальным положением должника, руководствуясь ст.324 АПК РФ,

ПРОШУ:

предоставить рассрочку исполнения решения сроком на __________месяцев.

Приложение:

Документы, подтверждающие тяжелое материальное положение должника.

_____________ ____ г.

Заявление о рассрочке исполнения судебного решения

2) [Ф. И. О./наименование взыскателя]

[место жительства/нахождения]

Заявление

о рассрочке исполнения судебного решения (арбитражный процесс)

[Число, месяц, год] [наименование суда] судом по делу [N] вынесено решение о взыскании с [Ф. И. О./наименование должника] в пользу [Ф. И. О./наименование взыскателя] денежных средств в сумме [вписать нужное].

На основании данного решения [число, месяц, год] [наименование суда] был выдан исполнительный лист, судебным приставом-исполнителем [наименование отдела службы судебных приставов] [Ф. И. О. пристава-исполнителя] [число, месяц, год] было возбуждено исполнительное производство [N]. Нам (мне) предложено в срок до [число, месяц, год] добровольно исполнить решение суда .

Однако в настоящее время своевременное исполнение решения суда в полном объеме затруднено, так как [указать обстоятельства, препятствующие своевременному исполнению решения суда в полном объеме такими обстоятельствами могут быть, например: недостаточное восстановление финансового положения должника вследствие модернизации собственного производства, утверждение программы реструктуризации задолженности по бюджетным платежам, значительность взысканной суммы для должника (индивидуального предпринимателя) и невозможность осуществления предпринимательской деятельности при ее единовременном взыскании и т.

д.], что подтверждается [доказательства наличия причин для отсрочки исполнения решения суда].

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 324 Арбитражного процессуального кодекса РФ, ст. 37 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ Об исполнительном производстве, прошу:

Приложения:

1. Документы, подтверждающие обстоятельства, затрудняющие исполнение судебного решения.

2. Квитанции об отправке копий заявления заинтересованным лицам.

3. Копия постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства.

4. Копия доверенности.

[должность] [подпись] [Ф. И. О. лица, имеющего право подписи]

Образец заявления о рассрочке исполнения решения суда

Голосіївський районний суд м. Києва

Позивач: Публічне акціонерне товариство "Банк”

01011, проспект 40-річчя Жовтня, 40, м.Київ,

т. 044-222-111, інші засоби з'язку невідомі

Відповідач: Іванов Кирило Петрович

Іванова Кирило Петровича

Іванової Світлани Анатоліївни

про відстрочку виконання рішення

Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 26.07.2010 р. задоволено позов Публічного акціонерного товариства "Банк" та постановлено стягнути з Іванова Кирило Петровича на користь Товариства 831435,75 грн. заборгованості за кредитним договором, а також 1700 грн. судового збору та 120 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

В апеляційному порядку рішення суду не оскаржувалось, набрало законної сили і 27.08.2010 р. позивачем було отримано виконавчий лист.

Відповідно до ст. 373 Цивільного процесуального кодексу України За наявності обставин, що утруднюють виконання рішення (хвороба боржника або членів його сім'ї, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), за заявою державного виконавця або за заявою сторони суд, який видав виконавчий документ, у десятиденний строк розглядає питання про відстрочку або розстрочку виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання рішення в судовому засіданні з викликом сторін і у виняткових випадках може відстрочити або розстрочити виконання, змінити чи встановити спосіб і порядок виконання рішення.

Прошу суд відстрочити виконання рішення від 26.07.2010 року на два місяці, до 14 листопада 2010 року, виходячи з наступних обставин.

На данний момент боржник знаходиться на стаціонарному лікуванні через нервово-психічний розлад, що підстверджується довідкою від 11.09.2010 року Київського міського психоневрологічного диспансеру № 3 та з вищевикладеної підстави та неможливістю перериву лікування до його завершення не має можливості виконати рішення суду.

Крім того, в якості забезпечення виконання своїх зобов'язань за кредитним договором, відповідачем передано позивачу в заставу належну йому 3-кімнатну квартиру, що знаходиться за адресою: проспект 40-річчя Жовтня, 45, м.Київ, і на даний час у відділі Державної виконавчої служби Голосіївського районного управління юстиції у м. Києві на примусовому виконанні знаходиться виконавчий напис приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу від 20.07.2010 р. про звернення стягнення на зазначену вище квартиру.

Оскільки перелік підстав для відстрочки, визначений статтею 373 ЦПК України, не є вичерпним, з урахуванням наявності та поважності обставин, які дають підстави для відстрочки, а також з метою запобігання подвійного стягнення шляхом задоволення вимог позивача за рахунок реалізації заставного майна – квартири відповідача, та стягнення грошових коштів за рішенням суду, вважаю, що є достатні підстави для надання можливості відстрочити виконання рішення на два місяці.

На підставі наведеного, керуючись ст. 373 ЦПК України,

Відстрочити виконання рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 26.07.2010 р. у цивільній справі № 2-1179/10 за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк" до Іванова Кирило Петровича про стягнення грошових коштів строком на 2 місяці, до 14 листопада 2010 року.

Довіреність представника.

Довідка Київського міського психоневрологічного диспансеру № 3 від 11.09.2010 року.

Постанова про відкриття виконавчого провадження Державної виконавчої служби Голосіївського районного управління юстиції у м. Києві.

14.09.2010 року С.А. Іванова

Заявление о рассрочке исполнения решения суда

Образец заявления о рассрочке исполнения решения суда, учитывающий актуальное состояние гражданского процессуального законодательства. Рассрочка исполнения решения суда значит, что требования, содержащиеся в исполнительном листе, будут исполняться частями, поэтапно, в сроки, установленные судом. Для предоставления рассрочки в суд нужно представить соответствующее ходатайство .

Рассрочка может быть предоставлена судом по причине тяжелого материального положения ответчика, которое не позволяет ему выплатить всю присужденную судом сумму единовременно, но имеются условия, когда он выплачивает сумму равными частями, например, ежемесячно.

При заявлении ходатайства о предоставлении рассрочки необходимо учитывать, что суд будет стремиться соблюсти баланс интересов взыскателя и должника. Решение в любом случае должно быть исполнено в разумные сроки, рассрочка на срок больше 1-1,5 лет практически не применяется.

К заявлению о предоставлении рассрочки исполнения решения суда прикладываются документы, которые подтверждают, что должник может исполнить решение в запрашиваемые им сроки в указанном им размере. К таким доказательствам стоит отнести справки о размере заработка или иного дохода, который выплачивается периодическими платежами.

Отсутствие у должника вообще средств для исполнения решения суда не является основанием для предоставления рассрочки. В этом случае судебный пристав-исполнитель вправе обратить взыскание на имеющееся у ответчика имущество. Исполнение решения суда возможно за счет реализации этого имущества.

Следует различать требования о предоставлении рассрочки и отсрочки исполнения решения суда. данные действия имеют схожие начала, но влекут разные последствия.

Заявление о предоставлении рассрочки рассматривает суд, принявший решение по делу. Заявление о рассрочке не оплачивается госпошлиной. Явка сторон на рассмотрение заявления не обязательна. В качестве заинтересованных лиц указываются все лица, принимавшие участие в деле, кроме того и судебный пристав-исполнитель, в чьем производстве находится исполнительное производство по этому делу.

Заявление о рассрочке подается в суд в свободной форме, без особых требований к его содержанию, при подаче ходатайства советуем ознакомиться с правильным составлением исковых заявлений.

В ____________________________

(наименование суда)

От: __________________________

(ФИО полностью, адрес)

Заинтересованные лица: ________

(ФИО полностью, адрес)

по гражданскому делу № ________

по иску ___________ (ФИО истца)

к _____________ (ФИО ответчика)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о рассрочке исполнения решения суда

___ _________ ____ г. было принято судебное постановление, в котором _________ (указать, как суд установил правоотношения сторон, какие действия должен совершить должник, какие суммы должны быть выплачены).

Поскольку исполнение решения единовременно затруднительно _________ (привести имеющиеся обстоятельства, которые затрудняют исполнить решение суда единовременно), считаю разумным, отвечающим интересам сторон исполнение решения по частям, в рассрочку, по следующему графику _________ (привести график платежей, указав даты и суммы, можно указать про ежемесячные платежи), поскольку _________ (привести доводы, позволяющие установить рассрочку).

На основании изложенного, руководствуясь статьей 203 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Прошу:

Предоставить рассрочку исполнения решения суда по иску ________ (ФИО истца) к ________ (ФИО ответчика) о ________ (сущность решения) в следующем порядке: ________ (указать когда, какие суммы будут выплачены).

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):

  Копия заявления о рассрочке исполнения решения суда Доказательства наличия оснований для рассрочки

Дата подачи заявления ___ _________ ____ г.                               Подпись _______

Автор документа

Мировому судье ____ участка _____ района

(В____________ районный (городской) суд)

_____________ области (края, республики)

(ф.и.о. адрес истца)

Представитель:____________________

(если таковой имеется, ф.и.о. адрес)

Ответчик:______________________

(ф.и.о. адрес)

Заявление

____________________(дата) вынесено судебное решение ______ (номер) о взыскании с меня задолженности по кредитному договору в пользу _____________(наименование банка) в сумме _________ (сумма, указанная в судебному решении).

На основании указанного судебного решения выдан исполнительный лист.

Судебным приставом-исполнителем __________(ФИО) ________ (наименование структурного подразделения ФССП России) _____ (дата) возбуждено исполнительное производство _______ (номер), мне, как должнику, установлен срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа до (дата).

Мои доходы и имущественное положение не позволяют мне единовременно и в установленный срок исполнить требования судебного решения в связи с ___________ (указать причину).

На основании изложенного и в соответствии со ст. 37 Федерального закона Об исполнительном производстве

ПРОШУ:

Предоставить мне рассрочку исполнения решения суда сроком на ___ месяцев.

Приложение:

1. Справка о заработной плате (пенсии) и иные документы, подтверждающие тяжелое материальное положение.

Источники:
www.kirov.arbitr.ru, xn--80aaif6bu.xn--p1ai, bludov.ucoz.ru, vseiski.ru, dogovor-urist.ru

Следующие бланки:


16 июня 2024 года
Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтвержденияПопулярные статьи:

 • Заявление на сбербанк бизнес онлайн образец заполнения (просм 163)
 • Характеристика на награждение медалью образец (просм 25)
 • Характеристика для психиатра образец (просм 21)
 • Анкеты на гражданство рф нового образца (просм 21)
 • Заявление о двойном гражданстве образец заполнения (просм 21)

 • Последние материалы:

 • Образец апелляционной жалобы ненадлежащее уведомление
 • Образец апелляционной жалобы на постановление
 • Образец дополнительной апелляционной жалобы
 • Образец кассационной жалобы в президиум областного суда
 • Образец жалобы на действия должностного лица