Главная » Рекомендации по составлению

Образец заявления в органы опеки

Образец заявления в орган опеки/службу по делам детей о лишении родительских прав

Начальнику служби у справах дітей ________

65026, м.Одеса, вул.Дерібасівська, 8

__________________

ФИО

65000, м.Одеса, вул.________, __ кв.__

ЗАЯВА

про надання проекту висновку органу

опіки та піклування про можливість позбавлення батьківських прав батька дитини

Я ________________________ маю від шлюбу з ______________ малолітню доньку __________________ ___.___._____ року народження.

Шлюб виявився невдалим та був розірваний ___.___._____ р. про що Київським відділом реєстрації актів цивільного стану Одеського міського управління юстиції в книзі реєстрації розірвань шлюбів зроблено відповідний актовий запис №____.

___.___._____ р. Київським районним судом м.Одеси ухвалене рішення по цивільній справі за моїм позовом до ______ про стягнення аліментів. Стягнуто з ______ аліменти на мою користь на утримання _______ у розмірі ¼ частини з усіх видів доходів щомісячно починаючи з ___.___._____ р. до досягнення ________ повноліття.

Незважаючи на зазначене рішення суду ______ ухиляється від свого обов’язку утримувати дитину та не сплачує аліменти.

Увесь час з моменту припинення фактичних барачних відносин наша донька - __________ проживає разом зі мною і знаходиться на моєму вихованні та утриманні.

В цей же час, її батько __________ свідомо ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків, не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема:

- не забезпечує необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини та ін.

- не виявляє інтересу до внутрішнього світу дитини

- не сприяє засвоєнню дитиною загальновизнаних норм моралі

- не створюють умов для отримання дитиною освіти

- та взагалі не спілкується з дитиною, що призвело до того, що остання не знає свого генетичного батька.

Зазначені обставини також підтверджуються наступними документами та відповідними заявами сусідів, а саме:

Згідно довідки з місця проживання та склад сім’ї №____ від ___.___._____ р. __________________ зареєстрована та проживає з матір’ю та своєю донькою ___________ в кв._ по вул.________ в м.Одеса.

Відповідно до розрахунку заборгованості по аліментах від ___.___._____ р. затвердженого начальником відділу державної виконавчої служби Іллічівського міського управління юстиції заборгованість __________ на ___.___._____ р. становить ______ грн. Також встановлено, що за період з грудня 2009 р. по травень 2012 р. боржником аліменти не сплачувались.

Згідно заяви ___________________, хрещеного батька ______, ______ не приймає участі у вихованні дитині та не спілкувався з  донькою впродовж останніх трьох років.

Відповідно до заяви _______________, _____________ не приймає участі у вихованні дитині та ніколи в місті проживання останньої не з’являвся.

Згідно заяви ______________, ___________ виховує доньку самостійно, батька не бачила понад три роки, свого батька не знає та не пам’ятає.

Відповідно до заяви _______________, останній батька ___________ ніколи не бачив та спостерігав, що дитина виховується матірю.

Зазначені обставини, як кожна окремо, так і в сукупності, дають підстави стверджувати про ухилення _____________ від виховання дитини та свідомого нехтування своїми обов’язками щодо останньої.

Крім того, в мене є труднощі щодо отримання від _________ дозволу на виїзд з донькою за кордон, а саме: на відпочинок та до родичів в Російську Федерацію, чим порушуються наші права та свободи вільного волевиявлення та пересування, дитина позбавлена можливості відвідувати та спілкуватись з родичами.

У зв’язку з викладеним, -

Прошу:

Перевірити обставини ухилення ______ від виховання малолітньої ___________ та свідомого нехтування своїми обов’язками щодо останньої та видати висновок про можливість позбавлення батьківських прав ________________ у відношенні Сердюк Катерини Дмитрівни 24.05.2008 року народження.

только для жителей Москвы и МО Соколов В.А.

юрист на сайте Сергеев О.С.

юрист на сайте Чередниченко В.А.

юрист на сайте Хромых Л.Г.

юрист на сайте Мингазов Ю.С.

юрист на сайте Рыльков Л.А.

юрист на сайте Кузьминых С.В.

юрист на сайте Криухин Н.В.

юрист на сайте Шапиро В.А.

юрист на сайте Суров Н.П.

юрист на сайте Галкина О.Н.

юрист на сайте Шайдуров А.Д.

юрист на сайте Серебряков С.А.

юрист на сайте

Здравствуйте, уважаемый гость!

Сейчас на сайте 184 юристa.

Какой у Вас вопрос?

Образец заявления в органы опеки и попечительства

Заявитель является матерью двух несовершеннолетних детей. Решением мирового судьи брак между истцом и ответчиком расторгнут. В период брака супругами была приобретена квартира по договору об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Данная квартира была приобретена частично на денежные средства от продажи квартиры заявителя, которая досталась ей по наследству. Для нее с детьми это единственное жилье. Заявитель просит посодействовать в решении проблемы заявителя.

Заявление - форма обращения от имени физического лица или организации, в котором это лицо просит соответствующее лицо совершить определенное юридически значимое действие. Таким образом, заявление может быть адресовано как в государственные учреждения так и в коммерческие структуры. Обычно заявление подается в письменной форме. В некоторых случаях закон допускает подачу заявления в устной форме.

В данном разделе при отправке запроса через форму обратной связи мы предоставим вам шаблонный образец заявления в органы опеки и попечительства . который вы можете самостоятельно заполнить и подать в суд по месту жительства ответчика. Для составления юридически грамотного заявления, рекомендуем обратиться к нашему юристу. Именно исковое заявление является неким фундаментом судебного процесса.

Обратите внимание, что для подачи иска должны быть основания, исчерпывающий перечень которых, предусмотрен законодательством.

Для получения консультации по вопросам подачи заявления в суд отправьте бесплатную онлайн заявку через форму обратной связи, заполнив необходимые поля. После этого юрист свяжется с вами, уточнит детали и отправит шаблон необходимого документа.

Образец заявления в органы опеки и попечительства

Заявитель является матерью двух несовершеннолетних детей. Решением мирового судьи брак между истцом и ответчиком расторгнут. В период брака супругами была приобретена квартира по договору об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Данная квартира была приобретена частично на денежные средства от продажи квартиры заявителя, которая досталась ей по наследству. Для нее с детьми это единственное жилье. Заявитель просит посодействовать в решении проблемы заявителя.

В Органы Опеки и Попечительства

Адрес: _____________________

От: _____________________

Адрес. _____________________

Заявление

Я, ___________________, являюсь матерью несовершеннолетних детей: ______________________ ________ года рождения и _________________ ___________ года рождения.

"__"_________ года решением Мирового судьи Мирового судебного участка № ___ брак между мной и Ответчиком был расторгнут .

В период брака нами была приобретена квартира по договору № _________ об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: __________________________________, где мы сейчас все и зарегистрированы. _____________ было выдано свидетельство о праве собственности № ______________. Данная квартира была приобретена частично на денежные средства от продажи моей квартиры, которая досталась мне по наследству. Для меня с детьми это единственное жилье. Я не имею жилья в собственности и мои дети тоже.

В соответствии со ст.56 СК РФ:

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту.

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих).

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд.

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.

В соответствии со ст.34 СК РФ:

1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.

2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

3. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

В соответствии со ст.39 СК РФ:

1. При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами.

2. Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.

3. Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям.

Согласно ФЗ "Об опеке и попечительстве" от 24.04.2008 года, а также п.1 ст.56 СК РФ, ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.

Ребёнок имеет право на уровень жизни, необходимый ему для должного обеспечения физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития причем оба родителя несут одинаковую и общую ответственность за воспитание и развития своего ребёнка (ст. ст. 7, 18 и 27 Нью-Йоркской Конвенции О правах ребёнка и п. 2 ст. 38 Конституции РФ).

В соответствии со ст. 18 Конвенции в целях гарантии и содействия осуществлению прав детей, закрепленных в Конвенции, государства - участники оказывают родителям и законным опекунам надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей.

На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим законодательством:

ПРОШУ

1) Посодействовать в решении моей проблемы

2) Ответить в письменной форме в установленные законом сроки.

Приложение:

1) Копия паспорта

2) Копия решения суда о расторжении брака

Источники:
sovetnik.biz.ua, www.9111.ru, law-online24.ru, peopleandlaw.ru

Следующие бланки:


05 июня 2023 года
Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтвержденияПопулярные статьи:

 • Договор купли продажи недвижимости в рб образец (просм 25)
 • Договор найма жилья между физическими лицами образец (просм 18)
 • Договор купли продажи грузового автомобиля образец (просм 13)
 • Характеристика на награждение медалью образец (просм 12)
 • Письмо просьба о выделении средств образец (просм 8)

 • Последние материалы:

 • Образец апелляционной жалобы ненадлежащее уведомление
 • Образец апелляционной жалобы на постановление
 • Образец дополнительной апелляционной жалобы
 • Образец кассационной жалобы в президиум областного суда
 • Образец жалобы на действия должностного лица